Dekorativní šipky

Pravidla soutěže "SNADNÉ VAŘENÍ"

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Kostelecké uzeniny a.s.,  se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835

(dále též „organizátor“ nebo „pořadatel“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 11. 2017 0.00.01 hod. do 28.11.2017 23.59.59. hod.

3. MÍSTO A ZPŮSOB KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím webových stránek www.isnadnevareni.cz, www.kosteleckeuzeniny.cz, sociální sítě Facebook (stránky Kostelecké uzeniny) a sociální sítě Instagram (stránky Kostelecké uzeniny). Tato pravidla upravují podmínky soutěže.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlášení výherců se uskuteční přímo na webu www.isnadnevareni.cz, www.kosteleckeuzeniny.cz, na Facebooku Kosteleckých uzenin a na Instagramu Kosteleckých uzenin, kde budou zveřejněny fotografie týdenních výherců.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z uvedených osob osobami blízkými. 

Do týdenního vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

6. MECHANIKA SOUTĚŽE

Svojí účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie na webové stránce www.isnadnevareni.cz

Podmínkou účasti v soutěži je nahrát jakoukoliv fotografii dle zadání na webové stránky www.isnadnevareni.cz, kde bude znázorněn tepelně opracovaný a naservírovaný výrobek, spolu s přílohou a etiketou ze soutěžního výrobku, z řady Snadné vaření:

  • Dekorovaná vepřová pečeně
  • Plněná bůčková roláda
  • Holandské řízky
  • Hovězí roláda plněná slaninou
  • Boloňská masová směs
  • Bavorská sekaná
  • Vepřové koleno bez kosti na pečení
  • Vepřová panenka ve slaninovém kabátku
  • Sváteční kolínko bez kosti na pečení

Tato skutečnost musí být potvrzena etiketou výrobku z řady Snadného vaření, jejichž výrobek byl pro účely fotografie použit, a která bude součástí soutěžní fotografie. Odborná porota následně vybere každý týden, po dobu trvání soutěže (4 týdny- celkem 24 výherců), 3 nejzajímavější fotografii, které vyhrají multifunkční hrnec Philips HD3037/70 a 3 další v pořadí získají originální zástěru Snadné vaření. Porota bude posuzovat zaslané příspěvky podle svého uvážení, přičemž zohlední zejména originalitu fotografie a způsob servírování. Každý výherce bude zveřejněn vždy během pátka způsobem uvedeným v čl. 4 těchto Pravidel soutěže (10.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017, 1.12.2017). Každý účastník může zaslat neomezený počet fotografií, ale získat může pouze jednu výhru v týdenní soutěži. Pořadatel může mazat duplicitní fotografie.

Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé nebo jinak v rozporu s dobrými mravy.  Fotografie, nesplňující uvedené podmínky, budou smazány. Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za přijaté příspěvky.

Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. Účastník svou registrací v soutěži současně potvrzuje, že je jediným autorem všech fotografií, které přihlásí do soutěže.

V případě porušení pravidel ze strany účastníka ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

7. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:

12 x multifunkční hrnec Philips HD3037/70

12 x originální zástěra Snadné vaření

Ceny budou předány výhercům do 30 dnů od skončení soutěže.

Konkrétní způsob předání výhry dohodne výherce s organizátorem soutěže formou emailové korespondence. Soutěžící potvrzuje, že jím udaná emailová adresa a komunikace prostřednictvím ní je jeho autentická.

Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

8. VÝHERCI

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii na webové stránky a byli vybráni porotou.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži, nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. Dále je ze soutěže vyloučen soutěžící, který neodpoví na výherní mail pořadatele o výhře do 48 hodin. V tomto případě bude pro zaslání výhry vybrán další v pořadí.

9. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci všech cen budou osloveni pořadatelem v den vyhlášení na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže. Následně emailem zašlou organizátorovi adresu pro doručení výhry.

10. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.

V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. PRÁVA POŘADATELE SOUTĚŽE K POKMŮM SNADNÉHO VAŘENÍ VYTVOŘENÝM SOUTĚŽITELEM

Soutěžící svojí registrací do soutěže potvrzuje, že je jediným zhotovitelem pokrmu a fotografie přihlášených do této soutěže. Soutěžící uděluje společnosti Kostelecké uzeniny a.s. souhlas s tím, aby jím zaslaná fotografie užívala bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli společnosti Kostelecké uzeniny a.s. (např. formou video, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky pořadatele).

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Kostelecké uzeniny.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sami zaviní.  

Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Kostelci dne 27.10.2017